Aktuelt

Optimer brandsikkerheden med den rette isolering

Når du vælger ikke-brændbar isolering fra starten, får du lettere ved at opnå en brandsikker bygning og samtidig indfri BR15-kravene. Ifølge Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring er det netop en grundlæggende forudsætning for brandsikring, at bl.a. materialer udvælges efter deres evne til at forhindre spredning af brand.

BR15 kræver, at byggevarer og bygningsdele udføres, så personer, som opholder sig i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde.

Det har også konsekvenser for dit valg af isolering, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” påpeger, at når du anvender isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at du anvender dem på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko.

Forlænger bygningens levetid

Der er med andre ord god grund til at tænke brandsikringen ind i byggeriet allerede fra starten af projekteringen. På den måde sikrer du dig, at isoleringen bidrager til at indfri brandkravene og til at sikre bygningens brugere.

Ifølge Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring er det således en grundlæggende forudsætning for brandsikring, at materialer og konstruktionsdele udvælges efter deres evne til at forhindre spredning af ild, varme og røg.

- Princippet bag passiv brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed forlænges bygningens levetid, og trygheden for brugerne maksimeres, forklarer Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring eksempelvis i sin profilbrochure.

Isolering i højeste klasse gør projektering lettere

Her kan du hente hjælp i det fælleseuropæiske klassifikationssystem for byggevarer og bygningsdeles brandtekniske egenskaber. Klasse A1 angiver som øverste klasse de materialer, der ikke medvirker til brand, mens næstøverste klasse (A2) angiver materialer, som kun i yderst begrænset omfang medvirker til brand.

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksempelsamling kan kun isolering med A1- eller A2-klassificering anvendes uden begrænsninger i brandsikringshenseende. Det taler for, at man vælger en A1- eller A2-klassificeret isoleringsløsning fra starten, fortæller salgsdirektør Morten Bak fra Ytong, der bl.a. står bag de 100 pct. uorganiske og diffusionsåbne Ytong Multipor isoleringsplader:

- Hvor nogle typer isolering på grund af deres brandtekniske egenskaber har klare begrænsninger i forhold til, hvordan de lovligt kan anvendes, kan A1- og A2-klassificerede isoleringsmaterialer benyttes overalt i byggeriet uanset bygningstypen.

- Det gør, at du ikke alene optimerer brandsikkerheden, men også får lettere ved at projektere og indfri kravene, da du kan nøjes med ét enkelt materiale på alle projekter. Vi anbefaler derfor også, at du altid tjekker isoleringsmaterialets brandklassifikation og vælger de ikke-brændbare materialer, så du er sikker på ikke at komme i klemme i kravene og optimerer brandsikkerheden, slutter han af.