Aktuelt

Xella satser markant på bæredygtighed

Xella, der producerer byggematerialerne Ytong, Multipor og Silka, er medstifter af en ny non-profit organisation, der skal arbejde for at styrke klimaet, og er nu gået i gang med at etablere helt nye teknologier til energifremstilling. Dermed går Xella endnu et skridt videre for at realisere sin bæredygtighedsstrategi.

Stiftung 2o er navnet på en ny non-profit organisation, som er stiftet af en række af de størse tyske virksomheder, som gennem organisationen ønsker at styrke deres arbejde for en bæredygtig klimastrategi. Xella, som vi herhjemme kender for byggematerialerne Ytong, Multipor og Silka, er gået sammen med Deutsche Bahn, Puma, Otto Group og de herhjemme mindre kendte  EWE og M+W Group i den nye organisation, som skal arbejde for at beskytte klimaet.

 

"Stiftung 2o er et udtryk for, at de store tyske virksomheder tager klimaudfordringen alvorligt. Set fra min stol er det fantastisk, at Xella er gået med, fordi jeg møder hyppigt den reaktion hos de danske arkitekter og bygherrer, at vi netop har en serie produkter, der matcher fremtidens krav til energirigtigt og bæredygtigt byggeri perfekt. Tingene understøtter hinanden", siger administrerende direktør for Xella Danmark A/S, Niels Jørgen Pallesen.

De forskellige virksomheder bag Stiftung 2o repræsenterer forskellige brancher og teknologier. Xella repræsenterer byggeindustrien og dokumenterer med sine materialer, der er fremstillet af de naturligt forekommende råvarer kalk, sand og vand, at virksomheden allerede er langt med en bæredygtighedsstrategi.

 

Ecoloop skaber gas af affald

Senest er Xella gået ind i udviklingen af nye energiteknologier, som ved hjælp af restprodukter fra brydningen af råmaterialerne til byggematerialerne på en miljøvenlig måde kan fremstille gas.

Der arbejdes i øjeblikket med forskellige teknologier, som har til formål at fremstille gas ud fra forskellige restprodukter. Biogasanlæg er nok de mest kendte, men også almindeligt husholdningsaffald tænkes ind i fremtidens gasproduktion.

Xella åbner i november 2011 sit eget energiproduktionsanlæg, som er unikt ved, at det udnytter Xellas egne restprodukter fra brydningen af kalk til en miljøvenlig produktion af gas. Samtidig løses nogle væsentlige affaldsproblemer, som hidtil har krævet forbrænding, deponi eller anden for for mindre miljøvenlig bortskaffelse.

Anlægget har navnet Ecoloop og opføres i forbindelse med Xellas kalklejer i Fels i Harzen.

Største teknologiprojekt

I det anlæg, der nu er ved at blive opført i Harzen, vil problematisk affald som PVC, andet plastmateriale samt biomasse af forskellig art blive omdannet til gas, der kan afsættes enten til virksomheder eller bruges i køretøjer eller husholdninger.

"Mens andre virksomheder har droslet deres forsknings- og investeringsniveau ned under finanskrisen, har i med dette projekt vi stedet sat gang i det største teknologiske projekt i vores udvindingsselskabs histori. Projektet er dertil støttet med 4,4 mio. Euro af den tyske stat og dermed et af de største udviklingsprojekter inden for energi og miljø i øjeblikket", siger Niels Jørgen Pallesen, Xella Danmark A/S.

 

Lukket proces

Gassen udvindes i et lukket kredsløb i det nyudviklede procesanlæg. Her blandes det øvrige affald med restprodukter fra kalkudvindingen, og ved hjælp af simpel tyngdekraft splittes affaldet ad i et konstant flow sammen med kalkstensmaterialet. I processen dannes gassen fra det tilførte affald, og efter rensning ledes den til en lagertank, hvorfra den så kan hentes frem til den brug, der nu engang skal være af den.

Det unikke er, at processen i det store hele foregår ved hjælp af tyngdekraften, så der skal kun tilføres en minimal mængde ekstern energi.

Hertil kommer, at kalkstensmaterialet opsuger forurenende stoffer, der frigøres fra affaldet i processen. Når gassen er spaltet fra, renses kalkstenen og kan genbruges sammen med tilført, nyt kalkmateriale. Heraf navnet Ecooop, der understreger den lukkede og recirkulerende proces.

"Det er dermed lykkedes at skabe en lukket proces, hvor procesmaterialet kan genbruges igen og igen. Da det derudover er et restprodukt fra brydningen af råmaterialer, er det tilgængeligt i stort set ubegrænset mængde til en meget fordelagtig pris", forklarer Niels Jørgen Pallesen.

"Processen vil kunne bruges til at afgasse problematisk affald, som herefter kan viderebehandles. Det er der, afhængig af de enkelte landes forskellige affaldsstrategier, store muligheder i", tilføjer han.

Virksomheder og energiproducenter

Ecoloop er er rettet mod virksomheder, som enten selv har et energiforbrug på over 20 MW, der gør dem til målgruppe for den producerede gas, eller som har processer, der medfører, at de producerer store mængder af de affaldsmængder, der kan bruges i gasproduktionen.

"Vi retter os dermed mod en bred vifte af virksomheder både i industrien, energiproduktionen og udvindingssektorerne", siger Niels Jørgen Pallesen.

 

Led i bæredygtighedsstrategi

For Xella er arbejdet med den nye metode til at fremstille gas et vigtigt skridt i retning af at realisere den bæredygtighedsstrategi, som bliver stadig mere central. "Vi arbejder med produkter, som vi henter direkte op af naturen og forarbejder til byggematerialer, der er simple i deres materialesammensætning, men avancerede i den måde, de er med til at mindske energiforbruget i vore bygninger på. Samtidig har de en række andre egenskaber, som er positive ud fra et bæredygtighedssynspunkt", siger Niels Jørgen Pallesen. Han uddyber: "Materialerester og stumper kan nemt genanvendes, og rester fra produktionen indgår kontinuerligt i den fortsatte fremstillingsproces. Når materialerne skal bortskaffes, er det enkelt og ukompliceret, fordi de består af få, naturnære råstoffer. Det gør det muligt for os at tænke i bæredygtighed fra produktionsstart til den endelige bortskaffelse af restmaterialer hos slutbrugeren. Ecoloop er med til at styrke denne livscyklus-betragtning", slutter Niels Jørgen Pallesen.

 

Download artikel i Word format