Aktuelt

Bæredygtige produkter til bæredygtigt byggeri

Fremtidssikret, bæredygtigt byggeri er lig med grundige overvejelser om miljø, økologi og menneskelig komfort. En forudsætning er et ansvarligt sortiment (byggematerialer med dokumenterede tests for skadelige stoffer og med lave emissioner) og i videre forstand en miljø- og energibevidst planlægning af bygninger.

Definition på bæredygtighed: ”Konceptet bæredygtighed er lig med udnyttelsen af et fornyeligt system på en måde, så man bevarer dette systems væsentligste egenskaber og på naturlig vis kan vedligeholde det”.

 

Fremstillet af naturlige råstoffer som grundlag for bæredygtighed

De væsentlige grundelementer i Ytong porebeton, Silka kalksandsten og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er sand, kalk og vand – fuldstændig naturlige råstoffer. De udgør en stor del af jordskorpen og er i praksis uudtømmelige. De bliver udvundet på en miljøskånsom måde, som på ingen måde har indflydelse på naturens balance. En del af råmaterialer udgraves umiddelbart ved fabrikkerne, alle andre inden for en afstand på højst 200 km. De udgraves af autoriserede firmaer og er underkastet en certificeret kvalitetskontrol.

 

Energibesparende fremstilling

Ytong porebeton, Silka kalksandsten og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader fremstilles i et lukket kredsløb. Der bruges mindre energi end ved sammenlignelige byggematerialer. De halvfaste råblokke hærdes i 5-12 timer i autoklaver ved en temperatur på 190o C og et tryk på ca. 12 bar. Den nødvendige vanddamp til hærdning udnyttes op til 85% og kan anvendes i flere produktionsgange. Kondensvandet fra processen bliver brugt som procesvand. På den måde spares energi, og man undgår at belaste naturen med damp og varmt vand. De færdige produkter stables efterfølgende på træpaller og wrappes i genanvendelig folie.

 

Lavt forbrug af råstoffer

Selv om de råvarer, der bruges, stort set er uudtømmelige, bruger Xella dem med omtanke. Dette  regnestykke viser, hvor optimalt råstofforbruget er: Ud af 1 m3 råmateriale kommer der ca. 5 m3 højisolerende Ytong porebeton. Og ud af 1 m3 råmateriale bliver der ca. 8 m3 Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade.

 

Miljøvenlige byggematerialer

Eftersom Ytong porebeton, Silka kalksandsten og Ytong Multipor ikke forandrer sig, når først de er produceret, er det ved det korrekte brug ubegrænset holdbart. Ved brand opstår der på grund af produkternes egenskaber ingen giftige dampe eller gasser, og udsættes de for vand, udvaskes ingen miljøskadelige stoffer. Emballage, paller og materialerester er fuldstændig genanvendelige. Hvis mure skal brydes ned ved senere ombygninger, skaffes Ytong porebeton, Silka kaldsandsten og Ytong Multipor af vejen til lave omkostninger.

 

Miljøcertifikater efter internationale standarder

Da Ytong og Silka fra begyndelsen er miljømæssigt gennemtænkt, er produkterne miljødeklareret efter den internationale standard ISO 14025. Certificeringen bekræfter, af Ytong og Silka produktpaletten er fri for skadelige stoffer, ikke frigiver sundhedsskadelige emissioner  og udviser en fremragende miljøbalance – lige fra de anvendte råstoffer til bortskaffelse. Logoet fra det tyske Institut Bauen und Umwelt e.V. finder man kun på produkter, hvor der foreligger en produktdeklaration, der er udarbejdet af tredjeinstans på basis af et økoregnskab for produktet.

 

Certifikat for Ytong Multipor

Den innovative Ytong Multipor mineralske isoleringsplade er desuden blevet blåstemplet med betegnelsen ”natureplus”. Denne certificering understreger, at produktet opfylder de miljømæssige krav til et byggemateriale, som er testet efter strenge bæredygtighedskriterier. ”Natureplus” går for at være Europas strengeste certifikat for højkvalitets byggematerialer, når det gælder økologisk, kvalitetsbevidst og sundt byggeri. Kun de produkter kan certificeres, som for mindst 85% vedkommende består af genanvendelige og /eller mineralske råstoffer. De testes efter de strengeste videnskabelige kriterier for at kontrollere deres egenskaber med hensyn til miljø, sundhed og brugbarhed. Certifikatet udstedes af den tyske Internationale Verein für zukunftfähiges Bauen und Wohnen – natureplus e.V.

 

Bæredygtig brug

Den, der bygger i dag, vil gerne bo sundt og i samklang med naturen. Ytong porebeton, Silka kalksandsten og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er derfor de rigtige materialer: Fra begyndelsen intelligent og økologisk gennemtænkte. Det gælder, fra råstofferne udvindes, men slutter slet ikke med produktionen og forarbejdningen af dem. Vore produkter er derimod miljøvenlige i alle faser. Det viser sig tydeligt, når et hus for første gang tages i brug. Nemlig ved, at jo lavere energiforbruget i et hus er, jo mindre belaster det miljøet – og den fordel varer ved.

Miljøbeskyttelse på højeste niveau

Ytong og Silka står for økologisk og energieffektivt byggeri. Det er endnu en gang bevist med udviklingen af murblokken Ytong PP 2-0,35. Den innovative Ytong Planblok er udstyret med talrige, regelmæssigt fordelte luftporer, som giver en Lambda-værdi på 0,08 W/mk. Det er en af de bedste isoleringsværdier for massive byggematerialer. Allerede i kraft af en ydermurstykkelse på 36,5 cm overopfyldes kravene fra EnEV 2009, idet Ytong PP 2-0,35 giver en U-værdi på 0,21 W(m2K). Samtidig når blokken de forventede isoleringskrav i den planlagte EnEv 2012. Det er derfor ikke nødvendigt at isolere ydervægge yderligere med dyre isoleringsmaterialer. Dette regnestykke viser, hvor meget denne sten bidrager til at beskytte miljøet: Tager vi et nybygget enfamiliehus, vil der i løbet af en forventet levetid på 70 år blive sparet mellem 10 og 15 tons CO2. Det er omkring 100 kg pr. år. Alene materialernes forbedrede varmeledning mindsker hvert år energiomkostningerne med omkring 5% .

 

Stor boligkomfort

I byggeri bruges de rene mineralske byggematerialer Ytong porebeton eller Silka kalksandsten sammen med Ytong Mulitpor mineralske isoleringsplader og det massive Ytong tagdæk. Produkter, hvori der indgår mineralolie, undgås. Ytong Silka produkterne beskytter mod giftige udledninger og stråling, er egnede til allergikere og giver et sundt indeklima. Teknisk set byder de på en høj grad af sikkerhed på grund af den høje kvalitet i udførelsen. Materialerne kan ikke brænde og garanterer dermed den højeste brandsikkerhed. For at give den bedste sikkerhed i selve bygningsskallen, skal byggematerialer så vidt muligt være massive. Det er Ytong Silka produkterne, og dermed opfyldes alle sikkerhedsforanstaltninger uden problemer. Dermed er der garanti for en højere boligkomfort.

 

 

Kriterier for bæredygtighed Kriterier, der opfyldes af Ytong Silka
Fremstilling af naturlige råstoffer Sand, kalk, cement, vand, poredanner (ved Ytong produkter)
Lille belastning af naturen ved råstofudvinding Råstoffer kommer fra indenlandsk produktion og bliver udvundet miljøbevidst
Fremstilling af genanvendeligt materiale Der tilføres neddelt genanvendt materiale i produktionsprocessen (ved Ytong porebeton)
Energibesparende produktion Energibesparende produktion gennem lav temperatur ved damphærdningen, maks. 200o C (sammenlign med brændingstemperatur ved tegl på 600 – 900o C), videre anvendelse af dampen i den fortsatte proces
Godt energiregnskab Positiv energibalance gennem brug af regenererbar energi
Ingen fragt over økonomisk og økologisk ufornuftige afstande Råstoffer stammer fra fabrikkernes umiddelbare nærhed, 30 decentrale produktlagre bevirker kort afstand til kunderne
Arbejdsmiljø/miljøbeskyttelse Man skal ikke træffe særlige foranstaltninger for at beskytte miljøet, da Ytong Silka ikke frigiver skadelige stoffer. Ved brand opstår ingen gifte gasser og dampe
Miljøvenlig bortskaffelse eller genanvendelig Emballage og rester af porebeton er genanvendelige
Energibesparelse i brugsperioden Ytong Silka produkter er højisolerende, og de når de isoleringsstandarderne for BR 10. Passivhuse er uden videre en mulighed. Den, der bygger med Ytong Silka produkter, sparer energi og beskytter miljøet.
Lang levetid Ytong Silka produkter er fremstillet med henblik på at kunne holde evigt
Fremstilles af virksomheder, som tænker økologisk, økonomisk, etisk og socialt Ytong Silka tænker bæredygtigt, både når det gælder komfort, miljø og, økonomi