Forudsætning for anvendelse

1 Anvendelsesområde
1.1 Enhver brug af de hjemmesider, der tilbydes af Xella International GmbH og/eller andre virksomheder associeret hermed (“Xella”) (herefter kaldet ”Xellas hjemmeside”), er udelukkende tilladt på baggrund af disse betingelser. Disse generelle betingelser for brug kan i enkelte tilfælde suppleres, ændres eller erstattes af andre betingelser, f.eks. vedrørende køb af produkter og/eller service. Så snart en bruger logger ind eller, i tilfælde hvor separat log-in ikke er krævet, åbner den tilsvarende Xella hjemmeside, anerkender den pågældende bruger gyldigheden af den nyeste udgave af disse betingelser for brug.

1.2 Hvis brugeren på Xellas hjemmeside handler som eller på vegne af en virksomhed, dvs. udfører en kommerciel eller selvstændig aktivitet, eller på vegne af en offentlig myndighed, gælder paragraf 312e, stk. 1, 1, nr. 1 - 3 i den tyske civilret.

1.3 I tilfælde, hvor tilbud på hjemmesiden er beregnet til en virksomhed eller offentlig myndighed, repræsenteres den pågældende virksomhed eller offentlige myndighed af brugeren, som er ansvarlig for sine handlinger og viden.

2 Service
2.1 Xella leverer visse former for oplysninger og software og, hvis relevant, dokumentation til visning eller download på Xellas hjemmeside.

2.2 Xella bevarer alle rettigheder til at ophøre med at stille Xellas hjemmeside til rådighed, både helt og delvist. På grund af Internettets og computersystemers egenskaber kan Xella ikke påtage sig noget ansvar overhovedet for uafbrudt adgang til Xellas hjemmeside.

3 Registrering og adgangskode
3.1 Nogle sider på Xellas hjemmesider kan være beskyttet af adgangskode. Adgang til sådanne sider gives udelukkende til registrerede brugere for at opnå sikkerhed, når der handles. Brugere har ikke ret til at kræve, at Xella registrerer dem. Xella forbeholder sig især ret til at kræve registrering på hjemmesider, der tidligere har været frit tilgængelige. Xella har til enhver tid ret til at inddrage adgangsrettigheder ved at blokere adgangsdata og er ikke forpligtet til at begrunde en sådan handling, især i tilfælde hvor brugeren:

  • opgiver ukorrekte data ved registrering
  • har overtrådt disse betingelser eller har udvist forsømmelighed i brugen af sine adgangsdata
  • har overtrådt gældende lovgivning vedrørende adgang til eller brug af Xellas hjemmeside
  • eller ikke har brugt Xellas hjemmeside i en længere periode

3.2 Hvis registrering er påkrævet, er brugeren forpligtet til at angive korrekte data i forbindelse med registrering og straks informere Xella om eventuelle ændringer (om muligt online). Brugeren er forpligtet til at kontrollere, at e-mails, der sendes til den oplyste e-mail-adresse, bliver modtaget.

3.3 Efter gennemført registrering får brugeren tildelt et brugernavn og en adgangskode (herefter kaldet ”Brugerdata”). Første gang, brugeren får adgang til hjemmesiden, er han/hun forpligtet til at ændre den tildelte adgangskode til en adgangskode, som kun brugeren kender. Brugerdata giver brugeren adgang til at få vist og ændre sine egne data, eller evt. tilbagekalde eller give supplerende oplysninger for ethvert samtykke, der er givet til databehandling.

3.4 Brugeren er forpligtet til at sikre, at vedkommendes brugerdata ikke kommer til andre personers kendskab og har ansvar for ordrer eller andre aktiviteter, der gennemføres med vedkommendes brugerdata. Efter hver brug skal brugeren logge ud af det adgangskodebeskyttede område. Hvis brugeren bliver opmærksom på, at en tredjepart bruger hans/hendes data uden tilladelse, er brugeren forpligtet til straks at give Xella skriftlig besked herom, evt. i en foreløbig besked via e-mail.

3.5 Efter at have modtaget oplysninger i henhold til punkt 0 blokerer Xella adgangen til det adgangskode-beskyttede område for disse brugerdata. Blokeringen annulleres først, når Xella har modtaget en separat anmodning herom fra brugeren eller efter fornyet registrering.
3.6 Brugeren kan til enhver tid skriftligt anmode om, at registreringen bliver annulleret, når en sådan annullering ikke påvirker behandlingen af igangværende transaktioner. I sådanne tilfælde sletter Xella alle brugerdata og alle andre personlige data, der vedrører den pågældende bruger, så snart de ikke længere er nødvendige.

4 Ret til at bruge oplysninger, software og dokumentation
4.1 Brug af oplysninger, software og dokumentation, der stilles til rådighed på Xellas hjemmeside, er underlagt disse betingelser eller, i tilfælde af opdatering af oplysninger, software eller dokumentation, de gældende licensbetingelser, der tidligere er aftalt med Xella. Særligt fastsatte licensbetingelser, f.eks. vedrørende download af software, har fortrinsret over disse betingelser.

4.2 Xella tildeler brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge oplysninger, software og dokumentation, der stilles til rådighed på Xellas hjemmeside som aftalt, eller, hvis intet er aftalt, i henhold til det formål, der er Xellas hensigt på det tidspunkt, da Xella tilbyder og overdrager det pågældende materiale. 

4.3 Software stilles til rådighed uden beregning i maskinlæsbar form. Xella er ikke ansvarlig for at udlevere kildekode. Undtagelser omfatter kildekode til open source-software, hvis licensbetingelser har fortrinsret over disse betingelser ved formidling af open source-software og kræver udlevering af kildekode. I sådanne tilfælde stiller Xella kildekode til rådighed efter dækning af sine omkostninger.

4.4 Oplysninger, software og dokumentation må ikke sælges, udlejes, leases eller på anden måde stilles til rådighed for tredjepart. Medmindre andet tillades i gældende lovkrav må brugeren ikke ændre, foretage baglæns udvikling eller oversætte software eller dokumentation eller enkelte dele deraf. Brugeren har ret til at lave sikkerhedskopier af softwaren, når sådanne kopier er nødvendige for at sikre yderligere brug på baggrund af disse betingelser for brug.

4.5 Oplysningerne, softwaren og dokumentationen er beskyttet af lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret samt andre love og aftaler vedrørende immateriel ejendom. Brugere er forpligtet til at overholde disse love og specifikt at afstå fra at fjerne alfanumerisk identifikation, markeringer og noter om ophavsret fra oplysningerne, softwaren og dokumenterne samt kopier heraf.

4.6 Paragraf 69a ff. i den tyske lov om ophavsret eller sammenlignelige bestemmelser, der gælder på baggrund af den gældende lov om ophavsret, er ikke påvirket heraf.

5 Immateriel ejendom
5.1 Uanset de særlige bestemmelser, der er angivet under punkt 0 i disse betingelser for brug, må oplysninger, varemærker og andet indhold på Xellas hjemmeside ikke ændres, kopieres, gengives, sælges, udlejes, leases, bruges, suppleres eller på anden måde udnyttes.

5.2 Med undtagelse af brugsrettighederne og andre rettigheder, der specifikt gives til brugeren, tildeles brugeren ingen form for yderligere rettigheder, især rettigheder vedrørende brug af virksomhedens navn eller kommercielt beskyttede rettigheder som patenter, industriel ejendom eller varemærker, og Xella er heller ikke forpligtet til at tildele sådanne rettigheder. 
5.3 Hvis brugeren indtaster idéer eller forslag på Xellas hjemmeside, er Xella berettiget til at bruge dem til udvikling, forbedring og salg af produkterne i sit sortiment uden beregning.

6 Brugerens forpligtelser
6.1 Brugeren er, når vedkommende bruger Xellas hjemmeside, forpligtet til at handle på en måde, så han/hun ikke

  • overtræder konventioner, love om kommerciel beskyttelse og ophavsret eller andre former for ejendomsret
  • overfører vira, såkaldte trojanske heste, eller andre programmer, der kan være skadelige for software; indtaster, gemmer eller sender hyperlinks, som vedkommende ikke er autoriseret til, især hvis sådanne hyperlinks eller indhold medfører overtrædelse af tavshedspligt eller er ulovlige
  • udbreder reklame, uanmodede e-mails (såkaldt “spam mail”) eller ubegrundede advarsler om vira, funktionsfejl eller lignende eller anmoder om deltagelse i spil eller konkurrencer, sneboldsystemer, kædebreve, pyramidespil eller lignende aktiviteter.

6.2 Xella forbeholder sig ret til at blokere adgangen til Xellas hjemmeside til enhver tid, især hvis brugere overtræder deres forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7 Hyperlinks
Xellas hjemmeside kan indeholde hyperlinks til tredjeparters hjemmesider. Xella påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider, ligesom Xella heller ikke godkender disse hjemmesider eller deres indhold, fordi Xella ikke har nogen kontrol over de oplysninger, der linkes til, og ikke er ansvarlig for indholdet og oplysningerne på de pågældende hjemmesider. Brugeren benytter sådanne hjemmesider på eget ansvar.

8 Ansvar for lovmæssige eller faktuelle fejl
8.1 Hvis oplysninger, software eller dokumentation stilles til rådighed uden beregning, påtager Xella sig intet ansvar overhovedet for faktuelle eller lovmæssige mangler i oplysningerne, softwaren eller dokumentationen, især hvad angår korrekthed, fravær af fejl, fravær af andres beskyttede rettigheder og ophavsret, fuldstændighed og/eller brugbarhed – bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse eller forsæt.

8.2 De oplysninger, der gives på Xellas hjemmeside, er ment som eksempler, og specifikationer eller generelle beskrivelser af produkternes tekniske egenskaber er ikke nødvendigvis altid gældende i individuelle tilfælde (f.eks. som følge af produktændringer). Juridisk bindende egenskaber eller beskrivelser af produkternes ydelse skal derfor aftales med Xella eller dennes associerede virksomhed, når produktet købes.

9 Andet ansvar, malware
9.1 Xellas ansvar for faktuelle og lovmæssige mangler er defineret under punkt 8 i disse betingelser for brug. Xella fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, medmindre ansvar er obligatorisk i overensstemmelse med produktansvarslovgivning, på grund af forsæt, væsentlig misligholdelse, fare for liv, lemmer og helbred, garanterede egenskaber, svigagtig hemmeligholdelse af en mangel eller overtrædelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser.

9.2 Erstatning på grund af overtrædelse af kontraktmæssige forpligtelser er dog begrænset til forudsigelige skader, typisk for kontrakten, undtagen vedrørende forsæt eller væsentlig misligholdelse.

9.3 Xella gør alt, hvad der er muligt for at sikre, at Xellas hjemmeside holdes fri for malware (f.eks. vira, trojanske heste, computerorm, spyware og anden lignende software), men hverken Xella eller dennes associerede virksomheder kan garantere, at sådan malware ikke er til stede, og kan derfor ikke udstede nogen garanti i den henseende. Før brugeren downloader nogen form for oplysninger, software eller dokumentation, er han/hun forpligtet til at tage rimelige sikkerhedsforanstaltninger og bruge en virusscanner for at beskytte sig selv og forebygge udbredelse af malware på Xellas hjemmeside.

9.4 Enhver ændring i bevisbyrden til ulempe for brugeren er ikke forbundet med de vilkår, der er angivet herover i punkt 9.1 og 9.2

10 Databeskyttelse og privatliv
Xella overholder gældende lovregler vedrørende databeskyttelse samt sin egen politik om privatlivets fred vedrørende indsamling, brug og behandling af  personlige data. Xellas politik om privatlivets fred kan ses via de hyperlinks, der findes på Xellas hjemmeside.

11 Supplerende aftaler, værneting og lovvalg
11.1 Supplerende aftaler skal udarbejdes skriftligt.

11.2 Det eksklusive værneting for brugere, der er handlende i den betydning, der fremgår af den tyske handelslovgivning, er Duisburg.

11.3 De enkelte sider af Xellas hjemmeside administreres af Xella International GmbH og/eller dennes associerede virksomheder, som er ansvarlige for indholdet. Disse sider overholder de krav, der stilles i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sit hovedkvarter.

11.4 Xella påtager sig intet ansvar for muligheden for at få vist eller downloade oplysninger, software og/eller dokumenter fra Xellas hjemmeside, herunder steder uden for det pågældende land. Når brugere på steder uden for det pågældende land går ind på Xellas hjemmeside, bærer de selv det fulde ansvar for at overholde gældende regler i overensstemmelse med national lovgivning.

11.5 Det er ikke tilladt at få adgang til oplysninger, software og/eller dokumentation på Xellas hjemmeside fra lande, hvor en sådan adgang er ulovlig. I sådanne tilfælde, og hvis brugeren ønsker at indgå i et forretningsforhold med Xella, bør brugeren selv kontakte den relevante Xella-afdeling i det pågældende land eller Xella International GmbH.

11.6 Brug af Xellas hjemmeside, eller hjemmesider tilhørende virksomhedens associerede virksomheder, er udelukkende underlagt tysk lovgivning, dog bortset fra FN's konvention om internationalt salg af varer og andre modstridende standarder i international civilret. Lovvalg og værneting gælder ikke, hvis det ikke er muligt at opnå enighed herom på en lovmæssigt effektiv måde i overensstemmelse med gældende lovgivning i hvert enkelt tilfælde. I sådanne tilfælde er den lokale lovgivning det sted, hvor den associerede virksomhed har sit hovedkvarter, gældende.

11.7 Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe hjemmesiden, med at analysere hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) vil blive sendt til og opbevaret af Googles servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter til hjemmesiden, samt yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvor det er påkrævet at gøre det ved lov, eller hvis en sådan tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.Google vil ikke knytte din IP-adresse med andre data, som Google er i besiddelse af. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette kan du ikke være i stand til at bruge den fulde funktionalitet af denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du dit samtykke til behandling af oplysninger om dig fra Google på den måde og til de formål beskrevet ovenfor.